Лицензионно споразумение с краен потребител

1.1. Условия и предпоставки

 

Преди да започнете да използвате вашето MLS устройство, моля прочетете внимателно Лицензионното споразумение с краен потребител. Ако вече използвате наше устройство, моля да посочите, че сте запознати и сте съгласни с правилата на настоящето Лицензионно споразумение. Ако наскоро сте закупили продукт на MLS и не сте съгласни със съдържанието на нашето Лицензионно споразумение, можете да върнете устройството си в някой от търговските обекти, предлагащи продукти на компанията или при оторизиран дистрибутор на MLS, като поискате да ви бъде възстановена сумата за покупката,  в случай че сте спазили стриктно условията на политиката за връщане на MLS.

 

1. Важно пояснение

Това лицензионно споразумение е лицензионно споразумение с краен потребител на софтуер (наричано по-долу "Лиценз") между вас (физическо лице, дружество или друго лице) и MLS Innovation Inc. (наричано по-долу “MLS") във връзка с използването на въпросния софтуер (вж. Глава 3.А) на този лиценз). Препоръчваме да прочетете внимателно този Лиценз преди да използвате вашето MLS устройство. Употребата на едно MLS устройство, както и получаването на актуализации на софтуера, предполага приемане на условията, съдържащи се в настоящия Лиценз. Ако не сте съгласни с тези условия, не използвайте MLS устройството и не изтегляйте актуализации на софтуера. Ако не приемате този Лиценз, както и съгласието за използване на данните, упоменати в Глава 8, можете да върнете устройството си в магазин на оторизиран дистрибутор на продукти на MLS, откъдето сте го закупили, за да ви бъде възстановена сумата за покупката съгласно условията на политиката за връщане на MLS. Условията на политиката за връщане са в съответствие със съответните закони и разпоредби на държавата/ района на покупката. Софтуерът, който се урежда с този лиценз, не съдържа софтуерни данни с отворен код, в съответствие с Глава 3.Б. Можете да намерите и да изтеглите копие от този Лиценз по всяко време от уебсайта на MLS (www.mlsinnovation.bg) за бъдеща употреба.

 

1.3. Общи условия

 

А. За целите на този Лиценз софтуерът се определя като:

 

(1) софтуерни компоненти, които са ви предоставени заедно с MLS устройството, включително, но не само, кодовете, друг вграден софтуер, документи, интерфейси, съдържание, шрифтове и всички данни, съхранени в устройството, защитени от права на интелектуална собственост на MLS или негов лицензодател.

 

(2) актуализациите или надстройките на посочените в параграф (1) по-горе.

 

От понятието за Софтуер се изключват софтуерните компоненти с отворен код, както са представени в Глава 3.Б.

 

Б. При актуализациите или надстройките на MLS е възможно да се съдържа софтуер с лиценз за използване на отворен код („Софтуер с отворен код“). Този софтуер се идентифицира като такъв чрез информацията на съответния лиценз, съдържаща се в устройството. Лицензът посочва, че за конкретния софтуер важи Лиценза за софтуер с отворен код. Когато потребителят използва този софтуер, важи Лицензът за софтуер с отворен код. Този Лиценз не променя Вашите права и задължения съгласно Лиценза за софтуер с отворен код. Ако възникнат противоречия между условията на този Лиценз и Лиценза за използване с отворен код, приоритет имат условията на Лиценза за софтуера с отворен код.

В. Този Лиценз, освен ако не е налице различно споразумение, важи независимо от средството, на което се съхранява Софтуерът, независимо дали се съхранява във вътрешната памет на устройството, на друг носител или на уебсайта на MLS, от който може да бъде изтеглен.

1.4. Лицензионно споразумение с краен потребител на софтуер

Имате правото да използвате Софтуера (както е дефиниран в Глава 3.1.) на едно MLS устройство по ограничен и неизключителен начин съгласно условията и предпоставките на настоящия Лиценз. Софтуерът не може да се продава, прехвърля или използва за други търговски цели.

1.5. Ограничение за ползване

A. Не можете да използвате технологиите или интелектуалната собственост на MLS за разработване, проектиране, производство, продажба или лицензиране на други устройства или компоненти, свързани с MLS, без предварителното съгласие на MLS.

Б. С цел архивиране, можете да създадете копие на Софтуера на твърдия диск на компютър или на друго средство за съхранение. Не се разрешава да разпространявате или предоставяте Софтуера чрез мрежи, така че да бъде наличен едновременно на няколко устройства.

В. Не е разрешено да отдавате под наем, продавате, заемате, отдавате на лизинг, да преотстъпвате или да разпространявате частично или изцяло Софтуера на трети лица без предварителното писмено разрешение на MLS. Можете, въпреки това, да направите веднъж окончателно прехвърляне на целия Софтуерен лиценз на трето лице заедно със собствеността върху Вашето MLS устройство при следните условия:

(1) Прехвърлянето трябва да включва MLS устройството и целия MLS софтуер;

(2) Не запазвате копие на Софтуера в неговата цялост или частично;

(3) Третото лице, което получава устройството и софтуера, е прочело и приело условията и предпоставките на този Лиценз.

Г. Освен ако не е изрично указано някъде другаде, Вие приемате и се съгласявате да не копирате, декомпилирате, премоделирате, деасемблирате и да не създавате производни продукти на Софтуера, както и да не позволявате на други лица да го копират.

Д. В някои държави или райони е необходимо да бъде дадено упълномощение от съответните бенефициенти за използването на Софтуера за съхранение или копиране. Софтуерът на MLS може да се използва за възпроизвеждане на съдържание, при условие че това съдържание не е ограничено от интелектуални права, ако Вие сте притежателят на интелектуалните права или ако разполагате с пълномощно или ви е позволено да възпроизвеждате законно това съдържание.

Е. Вие се съгласявате да използвате Софтуера само в съответствие с всички закони и регламенти, действащи в държавите или районите, в които живеете или използвате Софтуера.

1.6. Запазване на всички права

MLS и нейните лицензодатели притежават и запазват всички права, свързани със Софтуера. Те запазват и всички други права, които не са Ви били изрично предоставени с този Лиценз.

1.7. Декларация за защита на данните

Декларацията за защита на личните данни на MLS Innovation Inc., наричана по-долу „Декларация за защита“, предоставя информация за данните, събирани от MLS, както и за начините, по които тези данни се използват от MLS. За да използвате Софтуера на Вашето устройство, MLS ще събира данни от Вашето устройство в съответствие с условията на този Лиценз. Можете да намерите подробности за Декларацията за защита на следния адрес:

https://www.mlsinnovation.com/gr/blog/post/politiki-asfaleias/

1. 8. Съгласие за използване на данни

A. Всички данни, събирани от Вашето устройство, могат да се обработват и предават на MLS и нейните лицензодатели в държави, различни от държавата, в която живеете. Това означава, че данните могат да бъдат прехвърляни или да има достъп до тях и от райони извън територията на държавата, където използвате продуктите или услугите на MLS. Възможно е тези райони да имат различно законодателство за защита на данните или да не разполагат с такова. В тези случаи MLS ще гарантира, че ще е налице подобно задоволително ниво на защита на данните, което се изисква от всички приложими закони и регламенти.

Б. MLS пази данните само за времето, необходимо за изпълнение на целите, посочени в този лиценз и в Декларацията за защита на личните данни, освен ако се изисква или е разрешен от закона по-дълъг период на задържане. Въпреки че MLS е предприела всички необходими технически и организационни мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп или разкриване на Вашите данни, ще трябва да имате предвид, че никоя мярка за защита не е напълно безопасна.

В. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с незабавно действие. В случай на оттегляне, се прилагат разпоредбите, предвидени в глава 10, които  регулират изтичането на срока на действие на този лиценз.

1.9. MLS приложения, приложения на трети лица и актуализации

A. Въпреки че MLS няма задължение да Ви предоставя услуги за актуализация, може да Ви предоставя софтуерни актуализации. Всички актуализации, предоставяни от MLS като допълнителен софтуер или като замяна, се уреждат от този Лиценз, освен ако няма друг лиценз за краен потребител, който придружава актуализацията и който има предимство пред този Лиценз. Ако решите да не изтегляте актуализация на MLS, приемате, че можете да причините нестабилност или неправилна употреба на Софтуера или да го изложите на сериозен риск за сигурността.

Б. Някои от функциите на Софтуера може да са ограничени в зависимост от версията. Актуализирането към най-новата версия може да подобри потребителското изживяване. Някои от Софтуерните продукти разполагат с опция за автоматично актуализиране. Автоматичното актуализиране на MLS софтуера се осъществява само чрез WiFi връзка, можете да деактивирате тази настройка от екрана за софтуерни настройки. С приемането на този Лиценз Вие заявявате, че сте съгласни да активирате опцията за автоматично актуализиране на MLS софтуера.

В. Ако инсталирате и/ или използвате приложения на трети лица, или посещавате уеб сайтове и реклами на такива, се прилагат условията и политиките на трети лица. Вие поемате всички рискове и правна отговорност, когато използвате услуги или продукти на трети лица.

1. 10. Изтичане и продължаваща валидност

A. Този Лиценз е в сила от първата дата на инсталиране на Софтуера. Можете да прекратите действието на този лиценз по всяко време, като изтриете, унищожите и върнете за своя сметка Софтуера, всички резервни копия и всички свързани с тях материали, предоставени Ви от MLS. Ако не се съобразявате с условията или предпоставките на този Лиценз, MLS или нейните лицензодатели могат да прекратят действието му по всяко време без предизвестие. След прекратяването на действието, ТРЯБВА незабавно да преустановите използването на Софтуера и да изтриете целия Софтуер и свързаните с него материали, които вече са били копирани или инсталирани на Вашето MLS устройство.

Б. Глави 8, 11, 12, 13, 14, 16 от този Лиценз остават в действие дори и след изтичането му.

1. 11. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ

A. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, И В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. НИТО MLS, НИТО НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, СЪТРУДНИЦИ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА СЪОТВЕТНИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРАВА, МОГАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ НЯКАКЪВ АНГАЖИМЕНТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНДИКАТИВНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРЕЦИЗНОСТ, ПОСТОЯННО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРИТЕЖАНИЕ, КАКТО И ЗА НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА. MLS ИЛИ КОЕТО И ДА БИЛО ТРЕТО ЛИЦЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СОФТУЕРА, ЩЕ УДОВЛЕТВОРЯТ ВАШИТЕ ИЗИКСВАНИЯ ИЛИ ЧЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СОФТУЕРА ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНИЯ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ИЗЦЯЛО ОТГОВОРНОСТТА И РИСКА ЗА ИЗБОРА НА СОФТУЕРА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЖЕЛАНИТЕ ОТ ВАС РЕЗУЛТАТИ, ЗА ИНСТАЛИРАНЕТО НА СОФТУЕРА, НЕГОВАТА УПОТРЕБА И РЕЗУЛТАТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕГОВИЯ ИЗБОР.

Б. ИНСТАЛИРАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ ДОСТЪПНОСТТА НА СОФТУЕР, ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА. MLS НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОЗИ СОФТУЕР, ЩЕ УДОВЛЕТВОРЯТ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НИТО ЧЕ СОФТУЕРЪТ И НЕГОВИТЕ УСЛУГИ НЯМА ДА СЪДЪРЖАТ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ СОФТУЕРЪТ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ НЕПРЕКЪСНАТИ И ПОСТОЯННИ УСЛУГИ. В ДОПЪЛНЕНИЕ MLS НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ ЩЕ БЪДЕ СЪВМЕСТИМ СЪС СОФТУЕРИ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

В. ВИЕ ОСВЕН ТОВА ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ И УСЛУГИТЕ НА MLS НЕ СА ПОДХОДЯЩИ, НИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СРЕДИ ИЛИ СИТУАЦИИ, ПРИ КОИТО ГРЕШКИ, НЕУСПЕХИ, ЗАБАВЯНИЯ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В ИНФОРМАЦИЯТА, ДАННИТЕ ИЛИ В СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ MLS СОФТУЕРА ИЛИ НЕГОВИТЕ УСЛУГИ, МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО СМЪРТ, НАРАНЯВАНЕ ИЛИ СЕРИОЗНА ТЕЛЕСНА ИЛИ ЕКОЛОГИЧНА ВРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА АТОМНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, НАВИГАЦИОННИ ИЛИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, КОНТРОЛ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАФИК, ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ ИЛИ ОРЪЖЕЙНИ СИСТЕМИ.

1. 12. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

A. MLS НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНАТ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЛОША ИЛИ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА ИЛИ ОТ НЕОТОРИЗИРАНИ ДЕЙСТВИЯ.

Б. ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, MLS, НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ Ѝ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ПРОДАЖБИ, ПРИХОДИ, ДАННИ ИЛИ РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ТЕЛЕСНИ ВРЕДИ ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА БИЛО ДРУГА СПЕЦИАЛНА, ПРЯКА, КОСВЕНА, СЛУЧАЙНА ИЛИ ПОСЛЕДВАЩА, ФИНАНСОВА, НАКАЗАТЕЛНА ВРЕДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КАК Е ПРИЧИНЕНА И ДАЛИ Е ПРИЧИНЕНА ПРИ ДОГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ОТ УПОТРЕБА НА СОФТУЕРА, ДОРИ И АКО MLS ИЛИ НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ СЪТРУДНИЦИ СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. В НЯКОИ РАЙОНИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЛИЧНО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ТАКА ЧЕ ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ВЪВ ВАШИЯ СЛУЧАЙ.

В. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА MLS КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ВРЕДИ (РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО МОГАТ ДА СТАНАТ ИЗИСКУЕМИ ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО В СЛУЧАИ НА СМЪРТ ИЛИ НАРАНЯВАНЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ НЕБРЕЖНОСТ НА MLS) НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА СУМАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ВАШЕТО MLS УСТРОЙСТВО.

1. 13. Техническа поддръжка

MLS няма никакво задължение да Ви предоставя каквато и да било услуга за техническа поддръжка на Софтуера съгласно този лиценз.

1. 14. Контрол на износа

Софтуерът се подчинява на законодателството и регламентите, действащи за износа в държавата на закупуване на софтуера. Трябва да спазвате местното и международното законодателство и регламентите относно износа, приложими за софтуера.

1.15. Кореспонденция

Всички известявания и кореспонденция се правят в писмена форма с препоръчано писмо или се изпращат с препоръчана поща или с обратна разписка.

1. 16. Уреждане на спорове и приложимо право

Валидирането, тълкуването, изменението, изпълнението и уреждането на спорове по този лиценз се изпълняват според гръцкото законодателство. Всички спорове, свързани с условията на този лиценз е препоръчително да се разрешават извънсъдебно. В краен случай, спорът ще се отнася до компетентните съдилища в гр. Солун, Гърция.