Нашият принос към обществото.

В MLS Innovation Inc. признаваме, че компаниите се оценяват не само с оглед на финансовите си резултати или на качеството на продуктите и услугите, които предлагат, но и въз основа на техния принос към обществото.

MLS Innovation Inc. е внедрила основните принципи и ценности на корпоративна социална отговорност както в бизнес планирането си, така и в ежедневния си начин на работа, подкрепяйки значими културни, образователни и хуманитарни инициативи и дейности.

Участваме активно в развитието на образователни, спортни и комунални проекти с цел повишаване и подобряване качеството на живот на всички граждани в обществата, в които развиваме дейността си.

Каузите, към които се присъединяваме и подкрепяме като част от нашата стратегия за социална отговорност, са обвързани с хората, околната среда и обществото, като поставяме особен акцент върху следните области:

Подкрепа на дейности, изтъкващи и насърчаващи културата;

Подпомагане на организации с нестопанска цел;

Принос към образователни програми посредством висши учебни заведения;

Подкрепа на социално чувствителни и уязвими групи;

Подпомагане на спортни и образователни дейности;

Подкрепа на младежкото предприемачество;

Приложение на процедури за корпоративно качество и управление на околната среда;

Организиране на образователни дейности и координиране на действия за опазване на околната среда с цел непрекъснато развитие на екологичното съзнание на нашите служители;

Всяка година посвещаваме значителен процент от нашия бюджет за спонсорство, подкрепяйки активно инициативи, насърчаващи историята, изкуствата, обичаите, традициите и интелектуалното творчество.